První setkání s mediátorem

nařízené soudemJe-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen "mediátor") v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu...

(citováno z ustanovení §100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu)


V případě, že předseda soudu vydá usnesení, kterým je stranám nařízeno setkání se mnou, jako zapsanou mediátorkou, prosím zašlete mi krátký e-mail (na e-mailovou adresu: sitna.lenka@seznam.cz), ve kterém mi sdělíte Vaše kontaktní údaje, případně mě z téhož důvodu kontaktujte telefonicky (na telefonní číslo: +420 777 198 091).

Pro optimální vývoj událostí se budu snažit i já Vás kontaktovat, ovšem upozorňuji, že z usnesení, které je mi v souvislosti s nařízením prvního setkání soudem zasíláno, vyplývají pouze údaje týkající se Vašeho jména a bydliště, není tedy možné Vás kontaktovat telefonicky či e-mailem. Dále a na okraj dodávám, že z právních předpisů upravujících institut prvního setkání s mediátorem nijak povinnost mediátora kontaktovat strany sporu za účelem sjednání termínu prvního setkání, nevyplývá. Skutečnost, že k prvnímu setkání nedošlo z důvodu, že nedošlo k navázání kontaktu s mediátorem, tedy není možné přičítat na vrub mediátorovi.

V případě nařízeného setkání zasílám stranám sporu (nejčastěji elektronicky) pozvánku s navrhovaným termínem a časem našeho setkání. Na této pozvánce jsou vždy uvedeny i další potřebné informace týkající se našeho prvního setkání (místo setkání, mé kontaktní údaje pro případ sjednání náhradního termínu, atp.).

Obsahem prvního setkání je informativní schůzka o mediaci, kde je jednak objasněn celý proces mediace, dále jsou vysvětleny základní principy a možnosti mediace, role mediátora a stran účastnících se mediace a v neposlední řadě je popisován průběh mediačního řízení.

Veškeré informace jsou z mojí strany vždy podávány především ve vztahu ke konkrétní záležitosti řešené prostřednictvím soudního řízení, ve kterém je první setkání s mediátorem nařízeno.

Na základě informací získaných během prvního setkání máte možnost zvážit, zda je mediace vhodná k hledání řešení ve věci, pro které vedete soudní řízení, či nikoli. V případě, že se rozhodnete mediaci zahájit, je možné dle dohody všech zúčastněných, po podpisu Smlouvy o provedení mediace, navázat mediační jednání na proběhlé první setkání.

I v případě, že jste v soudním sporu právně zastoupeni, trvám z důvodu účelnosti na Vaší osobní účasti na prvním setkání s mediátorem. Souběžná účast Vašich právních zástupců samozřejmě je možná.

Odměna za první setkání s mediátorem je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. a činí 400,- Kč za každou započatou hodinu. Tuto odměnu hradí účastníci soudního řízení rovným dílem, a to v hotovosti po skončení jednání.

Na principech zde popsaných funguje i setkání s mediátorem, je-li rodičům usnesením soudu uložena účast na mediačním jednání ve smyslu ust. §474 odst. 1. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Mgr. Lenka Sitná, zapsaná mediátorka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky