První setkání s mediátorem

nařízené soudemJe-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem (dále jen "mediátor") v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu...

(citováno z ustanovení §100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu)


V případě, že předseda soudu vydá usnesení, kterým je stranám nařízeno setkání se mnou, jako zapsanou mediátorkou, prosím zašlete mi krátký e-mail (na e-mailovou adresu: sitna.lenka@seznam.cz), ve kterém mi sdělíte Vaše kontaktní údaje, případně mě z téhož důvodu kontaktujte telefonicky (na telefonní číslo: +420 777 198 091).

Pro optimální vývoj událostí se budu snažit i já Vás kontaktovat, ovšem upozorňuji, že z usnesení, které je mi v souvislosti s nařízením prvního setkání soudem zasíláno, vyplývají pouze údaje týkající se Vašeho jména a bydliště, není tedy možné Vás kontaktovat telefonicky či e-mailem. Dále a na okraj dodávám, že z právních předpisů upravujících institut prvního setkání s mediátorem nijak povinnost mediátora kontaktovat strany sporu za účelem sjednání termínu prvního setkání, nevyplývá. Skutečnost, že k prvnímu setkání nedošlo z důvodu, že nedošlo k navázání kontaktu s mediátorem, tedy není možné přičítat na vrub mediátorovi.

V případě nařízeného setkání zasílám stranám sporu (nejčastěji elektronicky) pozvánku s navrhovaným termínem a časem našeho setkání. Na této pozvánce jsou vždy uvedeny i další potřebné informace týkající se našeho prvního setkání (místo setkání, mé kontaktní údaje pro případ sjednání náhradního termínu, atp.).

Obsahem prvního setkání je informativní schůzka o mediaci, kde je jednak objasněn celý proces mediace, dále jsou vysvětleny základní principy a možnosti mediace, role mediátora a stran účastnících se mediace a v neposlední řadě je popisován průběh mediačního řízení.

Veškeré informace jsou z mojí strany vždy podávány především ve vztahu ke konkrétní záležitosti řešené prostřednictvím soudního řízení, ve kterém je první setkání s mediátorem nařízeno.

Na základě informací získaných během prvního setkání máte možnost zvážit, zda je mediace vhodná k hledání řešení ve věci, pro které vedete soudní řízení, či nikoli. V případě, že se rozhodnete mediaci zahájit, je možné dle dohody všech zúčastněných, po podpisu Smlouvy o provedení mediace, navázat mediační jednání na proběhlé první setkání.

I v případě, že jste v soudním sporu právně zastoupeni, trvám z důvodu účelnosti na Vaší osobní účasti na prvním setkání s mediátorem. Souběžná účast Vašich právních zástupců samozřejmě je možná.

Odměna za první setkání s mediátorem je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. a činí 400,- Kč za každou započatou hodinu. Tuto odměnu hradí účastníci soudního řízení rovným dílem, a to v hotovosti po skončení jednání.

Na principech zde popsaných funguje i setkání s mediátorem, je-li rodičům usnesením soudu uložena účast na mediačním jednání ve smyslu ust. §474 odst. 1. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Mgr. Lenka Sitná, zapsaná mediátorka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!