Zásady pro zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

V souvislosti s procesem mediace dochází ze strany mediátorky ke zpracování osobních údajů účastníků mediace, které jsou mediátorce poskytnuty prostřednictvím uzavírané Smlouvy o provedení mediace nebo jakkoliv jinak během trvání mediace (dále jen "Osobní údaje").

2. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je v takovém případě Mgr. Lenka Sitná, zapsaná mediátorka (dále jen "Správce"), kterou lze v souvislosti se zpracováním Osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese sitna.lenka@seznam.cz, či telefonním čísle +420 777 198 091.

3. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

3.1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je provedení mediace, tedy plnění dle Smlouvy o provedení mediace.

3.2. Dále má Správce řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

3.3. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o provedení mediace bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti. Toto zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

3.4. Osobní údaje může Správce zpracovávat také za účelem obhajoby svých právních nároků ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. f) nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen "GDPR"), tedy z důvodu oprávněného zájmu Správce. 

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání Smlouvy o provedení mediace.

4.2. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o provedení mediace bude mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení Smlouvy o provedení mediace.

5. Práva subjektů údajů

5.1. Subjekt údajů (tj. kterýkoli účastník mediace) má právo požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jeho Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k jeho Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR a zároveň není splněna některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR, má subjekt údajů právo na výmaz jeho Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů právo na omezení zpracování jeho Osobních údajů. Dále má subjekt údajů právo ve stanovených případech vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

5.4. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.5. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Mgr. Lenka Sitná, zapsaná mediátorka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky